تغذیه مواد بروش حجمی

تغذیه مواد بروش حجمی


دراین سیستم مواد بدون در نظرگرفتن وزن آن تغذیه میشود وفقط براساس میزان حجمی از مواد جامد که در ساعت یا دقیقه باید تحویل داده شود عمل می کند. در این حالت براساس تنظیمات اولیه که توسط اپراتورانجام میشود میزان حجمی از مواد بر اساس زمان از سیستم خارج می شود وهیچ گونه بازخوردی از میزان مواد خارج شده از سیستم وجود ندارد و کاربرهای آن نیز بسیار وسیع می باشد. این سیستم براساس کنترل دورالکتروموتور ،درایو یا استپ موتور کار می کند وبا تغییر دور خروجی شفت موتور می توان مقدار حجم خروجی از سیستم را کنترل نموددراین حالت دقت قابل دستیابی %0.5-/+ مقدار ظرفیت کل می باشد واین مقدار حداکثر دقت در این حالت می باشد.
درصورت استفاده از این سیستم جهت تولید اوزان مختلف مواد،می بایست خروجی همه مواد به یک هاپر تحت وزن وتوزین ریخته شود وهرمواد براساس ترتیب خاصی می تواند تغذیه شود ونمی توان همه مواد را در یک زمان به داخل هاپر توزین تغذیه نمود ودر هر زمان فقط یک مواد می بایست تغذیه گرددو باعث افزایش زمان لازم برای تغذیه کل مواد میشود.

نظرات در مورد این مطلب

تعداد نظرات موجود : (۰ نظر)

نظر خود را ثبت کنید: